بهمن زارع نژاد

درباره من

دکتر بهمن زارع نژاد
image

دانشیار گروه آموزشی صنایع گاز @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

متولد آبادان/ دکترای تخصصی (PhD) ازدانشگاه منچستر(UMIST) انگلستان / کارشناسی ارشد (MSc) ازدانشگاه صنعتی شریف / کارشناسی (BSc) ازدانشگاه صنعت نفت ...

  • آدرس گروه آموزشی صنایع گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن 09122866194
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://bzarenezhad.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1401/4/2)

استنادات

1136

h-index

21

i10-index

32

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372-1377

دکترای تخصصی (PhD)

دانشگاه منچستر(UMIST) انگلستان

1366-1369

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرآیند)

دانشگاه صنعتی شریف

1358-1365

کارشناسی مهندسی نفت و شیمی (مهندسی صنایع گاز)

دانشگاه صنعت نفت

تجارب

1394-1398

مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت

دانشگاه سمنان

1382-1385

مدیر گروه مهندسی فرآوری و انتقال گاز

دانشگاه خلیج فارس

1378-1382

مدیر مرکز محاسبات و شبیه سازی طرحهای پالایش گاز

شرکت ملی گاز ایران -تهران

1396

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

1386

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه صنعتی شیراز

1383

پژوهشگر برتر دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

1379

پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (اراک)

دانشگاه علم وصنعت ایران (اراک)

مهارت ها

طراحی تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفت و گاز

طراحی و توسعه نرم افزار به منظور شبیه سازی فرآیندهای پیچیده نفت و گاز

اولویت های پژوهشی

فناوریهای نوین در مهندسی فرآوری، انتقال و ذخیره سازی گاز طبیعی

هیدراتهای گازی در صنایع نفت و گاز

فناوریهای نوین مهندسی نفت و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

نانوتکنولوژی تبدیلات انرژی در صنایع نفت و گاز

فناوریهای نوین به منظور سولفورزدایی و کاهش ترکیبات آلاینده در صنایع نفت و گاز

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Predicting the Shear Viscosity of Carbonated Aqueous Amine Solutions and Their Blends by Using an Artificial Neural Network Model
ENERGY & FUELS(2020)
علی امینیان, ^بهمن زارع نژاد*
Surface Behavior of Aqueous Solutions of Sodium Lauryl Ether Sulfate, Additives and Their Mixtures: Experimental and Modeling Study
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS(2020)
شاهین خوش آرای*, 9611139009, ^بهمن زارع نژاد
1D and 2D basin modeling, in evaluating the hydrocarbon generation-migration-accumulation potential, at coastal Fars Area, Southern Iran
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2020)
9411021001, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد
A generalized neural network model for the VLE of supercritical carbon dioxide fluid extraction of fatty oils
FUEL(2020)
علی امینیان, ^بهمن زارع نژاد*
ارزیابی محیط رسوبی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته(2020)
9611021007, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد, الهام اسدی مهماندوستی, نسیم رحمانی
بررسی احتمال حضور منابع هیدروکربنی در منطقه خوریان جنوب سمنان با استفاده از روشهای ژئوشیمیایی
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن(2020)
9511021004, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد
Production of New Surfactant-free Microemulsion Biofuels: Phase Behavior and Nanostructure Identification
ENERGY & FUELS(2020)
9411135006, علی خوش سیما, ^بهمن زارع نژاد*
Energy saving in carbon dioxide hydrate formation process using Boehmite nanoparticles
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2019)
وهاب منتظری, مسعود رحیمی*, ^بهمن زارع نژاد
Oil-detachment from the calcium carbonate surfaces via the actions of surfactant, nanoparticle andlow salinity brine: Aninsight from molecular dynamic simulation
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE(2019)
9311135002, ^بهمن زارع نژاد*
Experimental and theoretical investigations regarding the effect of chromium oxide nanoparticles on the CO2 gas capture through gas hydrate process in petroleum industry
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
^بهمن زارع نژاد*, وهاب منتظری, مسعود رحیمی
مد لسازی ی یک بعُدی و دو بعُدی سیستم نفتی در تعدادی از میادین فارس ساحلی و بررسی توان تولید میان لایه های شیلی در سازند کنگان و دالان بالایی
اکتشاف و تولید نفت و گاز(2019)
^محمدحسین صابری*, 9411021001, ^بهمن زارع نژاد
تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان
زمین شناسی نفت ایران(2019)
9611021007, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد, الهام اسدی مهماندوستی, نسیم رحمانی
Performance evaluation of a new nanocomposite polymer gel for water shutoff in petroleum reservoirs
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
9318117001, شهاب الدین آیت الهی, ^بهمن زارع نژاد*
Wettability alteration in carbonate and sandstonr rocks due to low salinity surfactant flooding
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9311135002, ^بهمن زارع نژاد*
A Three-Dimensional Model for Evaluating the Performance of Tubular-Shaped PEM by CFD Simulation
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING(2018)
محمد مهدی سبزه میدانی*, ^بهمن زارع نژاد
Robust neuromorphic model for simultaneous prediction of convection heat transfer coefficient and friction factor of nanofluid flow in heat exchanging equipment
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS(2018)
9311135002, ^بهمن زارع نژاد*
Prediction of the conditions for sour gas hydrate formation in the presence of methanol inhibitor
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2018)
^بهمن زارع نژاد*, محمدضیایی
Study of the performance of amino-functionalized ordered mesoporous carbon in the transesterification of soybean oil
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2017)
امیرحسین ثوامری, علی ایزدبخش*, ^بهمن زارع نژاد
Prediction of the phase behavior of BTEX and alkane hydrocarbons in the presence of Tri-EthyleneGlycol (TEG) solvent
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2017)
محمدضیایی, ^بهمن زارع نژاد*
Accurate predicting the viscosity of biodiesels and blends using soft computing models
RENEWABLE ENERGY(2017)
علی امینیان, ^بهمن زارع نژاد*
A new correlation for predicting the minimum miscibility pressure regarding enhanced oil recovery processes in petroleum industry
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2016)
^بهمن زارع نژاد*
Nanofluid-assisted gas to hydrate (GTH) energy conversion for promoting CO2 recovery and sequestration processes in the petroleum industry
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2016)
^بهمن زارع نژاد*, وهاب منتظری, وهاب منتظری
Prediction of phase behavior of mixed refrigerants HFC125-HFC134a by using radial basis function artificial neural network
(2016)
^بهمن زارع نژاد
Accurate Prediction of Maximum Hydrogen Sulfide Absorption Capacity in Sour Gas Pre-wash Units of Natural Gas treating Plants
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^بهمن زارع نژاد
A new approach for accurate prediction of the phase behavior of the complex mixtures of acid gases, hydrocarbons, water and methanol in the petroleum industry
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
محمد ضیایی, ^بهمن زارع نژاد
Experimental investigating and thermomic modeling of drying a single body
(2015)
^بهمن زارع نژاد
Experimental Investigations on the Phase Behavior of the Aromatic Mixtures regarding the Performance Enhancement of Natural Gas Dehydration Processes in Petroleum Industry
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^بهمن زارع نژاد
A new approach for determination of single component gas hydrate formation kinetics in the absence or presence of kinetic promoters
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE(2015)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Accurate Prediction of two phase behavior of the mixtures of Carbon Dioxide and different Perfluoroalkane compounds: Comparison of the presented Neuro Fuzzy model with advanced soft-SAFT molecular model
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS(2015)
^بهمن زارع نژاد, علی امینیان
Accurate prediction of surface tension of biodiesel fuels at different operating conditions using a neuro-fuzzy model
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2015)
^بهمن زارع نژاد
Application of palladium supported on functionalized MWNTs for oxidative desulfurization of naphta
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2015)
^بهمن زارع نژاد, علی مراد رشیدی, زینب حجار, الهه اسماعیلی
PREDICTING THE EFFECT OF CELL GEOMETRY AND FLUID VELOCITY on PEM fuel cell performance by CFD simulation
(2015)
^بهمن زارع نژاد
PREPARATION OF NEW CONDUCTIVE POLYMER NANOCOMPOSITES for cadmium removal from industrial wastewaters
(2015)
حسین عیسی زاده, ^بهمن زارع نژاد
Experimental and Theoretical Investigations on the enhancement of methane gas hydrate formation rate by using the kinetic additives
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Effects of process variables on the initial gas hydrate formation rate: The case of ethane hydrate formation in the absence or presence of SDS kinetic promoter
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2014)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Accurate prediction of the interfacial tension of surfactant /fluid mixtures during gas hydrate nucleation :the case of SDS surfactant - based systems near ethylene hydrate formation region
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2014)
^بهمن زارع نژاد
A general correlation for accurate prediction of the dew points of acidic combustion gases in petroleum industry
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2014)
^بهمن زارع نژاد
Development of a high efficient gas to hydrate (GTH) conversion process using SDS kinetic promoter for maximizing the CO2 recovery with minimum energy consumption
Energy Conversion and Managment(2014)
^بهمن زارع نژاد, وهاب منتظری
synthesis, characterization and operation of a functionalized multi - walled CNT supported MnOx nanocatalyst for deep oxidative desulfurization of sour petroleum fractions
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2014)
مهناز پورخلیل, علی مراد رشیدی, ^بهمن زارع نژاد
Experimental and theoretical investigations on the carbon dioxide gas hydarte formation Kinetics at the onset of turbidity regarding CO2 capture and sequestration processes
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2013)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Accurate prediction of H2S and CO2 containing sour gas hydrates formation conditions considering hydrolytic and hydrogen bonding association effects
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2013)
^بهمن زارع نژاد, مهندس ضیائی
A unified approach for description of gas hydrate formation kineticsin the presence of kinetic promoters in gas hydrate converters
Energy Conversion and Managment(2013)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
PREDICTING THE SOUR GAS HYDRATE DISSOCIATION PRESSURES REGARDING SOUR NATURAL GAS PRODUCTION FROM GAS-CONDENSATE RESERVOIRS
(2013)
^بهمن زارع نژاد
APPLICATION OF AN ADAPTIVE NEURO INFERENCE SYSTEM FOR CONTINUOUS MONITORING AND CONTROL OF AN EXTRACTIVE DISTILLATION PLANT
(2013)
^بهمن زارع نژاد
A NEURO-FUZZY MODEL FOR ACCURATE PREDICTION OF H2S SOLUBILITIES IN AQUEOUS SOLVENTS EMPLOYED IN WATER-WASH UNITS OF GAS REFINING PLANTS
(2012)
^بهمن زارع نژاد
AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL FOR PREDICTING THE H2S REMOVAL PERFORMANCE OF PIPERAZINE SOLVENTS IN GAS SWEETENING PLANTS
(2012)
^بهمن زارع نژاد
Accurate prediction of sour gas hydrate equilibrium dissociation conditions by using an adaptive neuro fuzzy inference system
(2011)
^بهمن زارع نژاد
A generalized macroscopic kinetic model for description of gas hydrate formation processes in isothermal-isochoric systems
(2011)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
A rigorous mechanistic model for predicting gas hydrate formation kinetics: The case of CO2 recovery and sequestration
(2011)
^بهمن زارع نژاد
An extractive distillation technique for producing CO2 enriched injection gas in enhanced oil recovery (EOR) fields l
Energy Conversion and Managment(2009)
^بهمن زارع نژاد, ن حسین پور
An investigation on the most important influencing parameters regarding the selection of theproper catalysts for claus SRU converters
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2009)
^بهمن زارع نژاد
Improve operations of your Claus unit
Hydrocarbon Processing(2009)
^بهمن زارع نژاد
A Correlation for estimating the vapour phase fraction of a multicomponent mixture to perform flash equilibrium calculations
(2008)
^بهمن زارع نژاد
Production of biodiesel through nanocatalytic transesterification of extracted oils from halophytic safflower and salicornia plants in the presence of deep eutectic solvents
FUEL(2021)
9411135006, علی خوش سیما*, ^بهمن زارع نژاد
بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما
مجله مهندسی شیمی ایران(2021)
9312135003, ^بهمن زارع نژاد*
Bimetallic‑metal oxide nanoparticles of Pt‑M (M: W, Mo, and V) supported on reduced graphene oxide (rGO): radiolytic synthesis and methanol oxidation electrocatalysis
Journal of Nanostructure in Chemistry(2021)
9222135004, احمد نوزاد گلیکند, ^بهمن زارع نژاد*
Development of surfactant-free microemulsion hybrid biofuels employing halophytic salicornia oil/ethanol and oxygenated additives
FUEL(2021)
9411135006, علی خوش سیما*, ^بهمن زارع نژاد
An investigation on the structure properties of platinum nanoparticle deposition on graphene sheets by gamma‑ray irradiation: a study of methanol electro‑oxidation by synthesis catalyst
CHEMICAL PAPERS(2021)
9222135004, احمد نوزاد گلیکند*, ^بهمن زارع نژاد
Fabrication of a highly efficient new nanocomposite polymer gel for controlling the excess water production in petroleum reservoirs and increasing the performance of enhanced oil recovery processes
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9318117001, شهاب ایت الهی, ^بهمن زارع نژاد*
An eco-friendly air–water plasma surface treatment technique for improving the stability of graphene oxide nanosheets in aqueous solutions
Materials Today Communications(2021)
9312135003, ^بهمن زارع نژاد*
Molecular Dynamics Simulations Study on the Shear Viscosity, Density, and Equilibrium Interfacial Tensions of CO2 + Brines and Brines + CO2 + n-Decane Systems
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B(2021)
علی امینیان*, ^بهمن زارع نژاد
زون‌بندی مخزنی بر اساس داده‌های پتروگرافی و پتروفیزیکی (مطالعه موردی: بخش بالایی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غربی ایران)
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن(2021)
9611021007, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد, الهام اسدی مهماندوستی, نسیم رحمانی
Graft polymerization of acrylonitrile onto cross‑linked (alginate/polyvinyl alcohol) beads initiated by potassium persulfate: synthesis and artificial neural network modeling
POLYMER BULLETIN(2021)
شهره کیانفر*, علیزضا کشتکار, ^بهمن زارع نژاد
مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران
زمین شناسی نفت ایران(2020)
9611021003, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد, ^علی چهرازی
Significance of petroleum seepages in hydrocarbon exploration‑case study of Khourian Desert, Central Iran
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology(2022)
9511021004, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد
Reservoir zonation in the framework of sequence stratigraphy: A case study from Sarvak Formation, Abadan Plain, SW Iran
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2022)
9611021007, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد, الهام اسدی مهماندوستی
بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی دریکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان
دو فصلنامه مهندسی گاز ایران(2021)
9611021007, ^محمدحسین صابری*, ^بهمن زارع نژاد, الهام اسدی مهماندوستی, نسیم رحمانی
Evaluation of effective parameters on menthol extraction from Semnan native peppermint plant using Hydro-distillation method
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران(2021-02-16)
9611137001, ^مریم خواجه نوری*, ^بهمن زارع نژاد
Extraction of Essential Oils from Trachyspermum ammi Seeds via Hydro-distillation Method
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611137001, ^مریم خواجه نوری, ^بهمن زارع نژاد*
بررسی تاثیر شدت اختلاط بر فرایند تشکیل هیدرات اتان
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
بررسی زمان القا در تشکیل هیدرات اتان
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^فرشاد ورامینیان, ^بهمن زارع نژاد
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیک تشکیل هیدرات اتان در فرایند حجم ثابت بر اساس مسیر ترمودینامیکی طبیعی در سینتیک واکنش های شیمیایی
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی تعیین نیروی محرکه مناسب در فرایند تشکیل هیدرات اتان در حجم ثابت
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^فرشاد ورامینیان, ^بهمن زارع نژاد
Study of HD desalination process with direct contact condenser within open air cycle through matematical programming
2nd International Conference on water and wastewater treatment(2010-04-21)
مهندس سید مهدی سوفاری, دکتر مجید عمید پور, ^بهمن زارع نژاد
Prediction of vapor liquid equilibrium of co2+1-pentanol and co2+2-pentanol using artificial neural network
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران(2009-11-16)
^بهمن زارع نژاد
بررسي پديده ميعانات اسيدي در فرايندهاي پالايش
كمالي سرشت خداداد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و پيش بيني ميزان حلاليت تركيبي هيدرو كربوري الاينده در حلال فيزيكي تري اتيلن گليكول در واحدهاي نم زدايي گازي
كاوياني مهر مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي استفاده از كامپوزيتها و نانو كامپوزيتهاي پليمري براي حذف كادميوم از ابهاي صنعتي
زليكاني ليلا(تاریخ دفاع: 1391/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شرايط تشكيل ميعانات اسيد سولفوريك به منظور پيش گيري از خوردگي تجهيزات پالايشي در صنايع گاز
رضائي ندا(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شريط و سينتيك تشكيل هيدرات گازي از دي اكسيد كربن به منظور كاهش آلورگي هوا
متحدين مونا(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي و بهبود عملكرد كوره هاي واكنشي واحد هاي گوگرد زدايي كلاوس در صنايع گاز
صادقي يوسف(تاریخ دفاع: 1390/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مشكلات واحد هاي عملياتي
خليفه كاكائي سحر(تاریخ دفاع: 1390/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني حداقل سطح خارجي لازم براي تصفيه گازها در فيلترهاي كارتريج
كريمي مهدي(تاریخ دفاع: 1388/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ضيائي محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكاتاليست از نانو ساختارهاي كربني به منظور حذف تركيبات گوگردي از نفتا به روش سولفورزدايي اكسايشي
محمدي ممان ندا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكاتاليست به منظور ارتقا كيفي فرايند تبديل متانول به بنزين (MTG)
منصوري فرناز(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي رياضي پديده نشست اسفالتين در محيط متخلخل سنگ مخزن
پارسا هانيه(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي cfd به منظور تعيين عوامل موثر بر بهبود عملكرد پيل هاي سوختيPEM
سبزه ميداني محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي جريان ميعانات اسيدي حاصل از برودت گازهاي انتهايي در تجهيزات حرارتي صنايع پالايش نفت و گاز
محمودي عالمي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي و مقايسه فرايندهاي تزريق امتزاجي گاز دي‌اكسيدكربن و تزريق متناوب آب و گاز با استفاده از دي‌اكسيد كربن در مخازن نفت
قنبري وحيد(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كاتاليست و ساخت راكتور نانوفوتوكاتاليستي به منظور حذف مواد آلاينده رنگ از پسابهاي صنعتي
خدادادي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/03/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ترموديناميكي تعادلات فازي به منظور تعيين شرايط بهينه لازم براي جداسازي ايزومرهاي فضايي
سليمي مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مواد افزودني بر رفتار ترموفيزيكي نانو سيالات و عملكرد حرارتي كويل هاي مارپيچ
الهيار حميدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصفيه آبهاي صنعتي با استفاده از تزريق اوزون در ميكرو كانالهاي دوفازي
شريفي سرونوي صادق(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پارامترهاي موثر بر واكنش جذب مركاپتان به منظور بهبود عملكرد واحد مراكس در صنايع نفت و گاز
اسماعيليان كيوان(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل به منظور توصيف سينتيك واكنشهاي نانوفتوكاتاليستي در رابطه با تخريب آلاينده‌هاي زيست‌محيطي
ميرصادقي سنگدهي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت راكتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته نانو فتوكاتاليستي براي بررسي راندمان فرايند حذف رنگ پساب هاي صنعتي
محمدي محمدرسول(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي عملكرد نانو فتوكاتاليستهاي احتراقي با استفاده از امواج نور مرئي و ماوراء بنفش به منظور حذف مواد آلي از پساب هاي صنعتي
منتظر قائم ليلا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از نانو ذرات دو فلزي آهن – نيكل با روكش پليمر نشاسته در تصفيه و حذف آلاينده هاي موجود در آب هاي صنعتي
محمدي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و شبيه سازي واحدهاي بازيابي گوگردكلاوس با توجه به افت فعاليت راكتورهاي كاتاليستي
اسدالهي مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شرايط بهينه فرآيند حذف مواد رنگزاي آلي از محلول هاي آبي با استفاده از نانو فوتو كاتاليست هاي پايه تنگستن در راكتورهاي نيمه پيوسته
افشاري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1394/10/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي سينتيك تخريب نانوفوتوكاتاليستي تركيبات آلاينده رنگي آلي دو جزئي
آقشاهي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم هاي نانوفتو كاتاليستي در فرآيندهاي چند جزئي حذف مواد رنگزاي آلي در محيط هاي آبي
شريعتي چلمردي امير(تاریخ دفاع: 1395/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش پايداري كف در مجاورت بخارات آلكان‌ها با استفاده از سورفكتانت و نانوذرات به منظور بهبود عملكرد گاز تزريقي در عمليات بازيابي ثانويه مخازن نفت
سميعي اصلان(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و ارزيابي عملكرد كاتاليزورهاي ناهمگن با پايه كربن حاصل از چارچوب سيليكاي مزوپور به منظور توليد بيوديزل
ثوامري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوفتوكاتاليست جديد به منظور حذف همزمان تركيبات هالومتان و آلاينده رنگي با استفاده از فوتوراكتور تحت تشعشع امواج مرئي و UV
شريفي عبدالكريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت تشكيل هيدرات گازي متان با استفاده از نانو ذرات فلزي اكسيد آلومينيوم و تعيين سينتيك تبديل گاز به هيدرات در كريستاليزور
لايقي نيا نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوفوتوكاتاليست به منظور حذف همزمان آلاينده هاي رنگي چند جزيي تحت تابش نور مرئي و ماوراء بنفش با استفاده از فوتوراكتور
بيگلر فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو فوتوكاتاليست به منظور حذف آلاينده آمونياك از آب هاي صنعتي و تعيين شرايط بهينه عملياتي و سينتيك واكنش با استفاده از راكتورفوتوكاتاليستي
هاشمي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي پيامد مخاطرات سميت، احتراق و انفجار خط لوله پلي اتيلن غرب از انشعاب اصلي به پتروشيمي ايلام
قاسم ابادي حامد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پتروفيزيكي و خصوصيات نمودارهاي چاهي مخازن هيدرات گازي
دانيالي حميد(تاریخ دفاع: 1397/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش‌بيني بلوغ سنگ مادر دوران پالئوزوئيك (سازند سرچاهان) با استفاده از داده‌هاي نشانگر زيستي در جنوب ايران
صادقي سينا(تاریخ دفاع: 1397/02/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازسازي تاريخچه تدفين مخازن هيدروكربوني منطقه فارس ساحلي با استفاده از مدل‌سازي دو بعدي حوضه رسوبي
اشرفي طه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي تزريق انواع گازهاي هيدروكربني و غير هيدروكربني (در مقياس بلوك) و تعيين گاز بهينه (از نظر فني و اقتصادي) در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
صفربيرانوند زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني پروفايل‌هاي فشار و مايعات به‌جامانده با ملاحظه الگوهاي جريان چندفازي در مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز
دادخدايي ارمين ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت تشكيل هيدرات گازي متان با استفاده از نانو سيال حاوي نانو ذرات فلزي اكسيد آهن
حسن زاده مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توليد آب با استفاده از تزريق ژل پليمر نانو كامپوزيتي در مخازن نفتي كربناته
اسدي زاده قره جلو سجاد(تاریخ دفاع: 1400/06/16) ، مقطع : دكتري
سنتز الكترونانوكاتاليست جديد چند فلزي بر پايه گرافن با استفاده از پرتو گاما به منظور بهبود عملكرد الكترواكسيداسيون متانول در پيل هاي سوختي
كيانفر شهره(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : دكتري
ارزيابي پتروفيزيكي سازند شيلي كژدمي در يكي از ميادين هيدروكربوري حوضه زاگرس به منظور ارائه روش بهينه در محاسبه اشباع شدگي سيالات
بهرامي اميرعباس(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پتروفيزيكي سازند شيلي كژدمي در يكي از ميادين هيدروكربوري حوضه زاگرس به منظور ارائه روش بهينه در محاسبه اشباع شدگي سيالات
بهرامي اميرعباس(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود هيدروكربن در اطراف چاه نفتي خوريان در جنوب سمنان با استفاده از روش‌هاي ژئوشيمي سطحي
حسيني آزاده(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود هيدروكربن در اطراف چاه نفتي خوريان در جنوب سمنان با استفاده از روش‌هاي ژئوشيمي سطحي
حسيني آزاده(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين تخلخل و ليتولوژي با استفاده از تلفيق داده و اطلاعات پتروفيزيكي و ژئوفيزيكي در يكي از ميادين هيدروكربني ايران
صيادي درياكناري محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين تخلخل و ليتولوژي با استفاده از تلفيق داده و اطلاعات پتروفيزيكي و ژئوفيزيكي در يكي از ميادين هيدروكربني ايران
صيادي درياكناري محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني تاثيرات نانو ذرات بر ميزان بازيابي نفت از مخازن هيدروكربوري با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
امينيان علي(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : دكتري
پيش بيني تاثيرات نانو ذرات بر ميزان بازيابي نفت از مخازن هيدروكربوري با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
امينيان علي(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : دكتري
حذف آلاينده هاي آروماتيكBTEX از آب خروجي واحدهاي نم زدايي گاز طبيعي با استفاده از فناوري پلاسما
خرمي راد رمضان ، مقطع : دكتري
تسريع سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي در حضور نانو ذرات گرافن، نانو ذرات فلزي آلومينيوم و آهن و نانو لوله هاي كربني پردازش شده با استفاده از فناوري پلاسماي DBD
طبرسا مسعود(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
تسريع سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي در حضور نانو ذرات گرافن، نانو ذرات فلزي آلومينيوم و آهن و نانو لوله هاي كربني پردازش شده با استفاده از فناوري پلاسماي DBD
طبرسا مسعود(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
سنتز غشا جديد بر اساس واكنش پلي پورتانو كاليكس آرن و تعيين مقادير بهينه پارامترهاي سينتيكي موثر بر واكنش پليمريزاسيون در راستاي افزايش بازدهي تفكيك دي اكسيد كربن از مخلوطهاي دو جزيي حاوي گاز متان
زماني پدرام فهامه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز غشا ماتريس مخلوط بر پايه پلي ايميد حاوي نانو ذرات TiO2 عامل دار شده با كاليكس آرن و تعيين عوامل سينتيكي موثر بر فرآيند پليمريزاسيون به منظور افزايش ميزان تفكيك گاز كربن دي اكسيد از مخلوط دو تايي گازهاي كربن دي اكسيد و متان
شعباني مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحقيق آزمايشگاهي به منظور تعيين سينتيك تشكيل هيدرات گازي متان در حضور نانو ذرات اكسيد كروم
رحمتي فاضل(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي حركت سيال به منظور پيش‌بيني تراوايي نسبي آب و نفت در محيط متخلخل سنگ‌هاي مخزن هتروژن كربناته و ماسه سنگي
كلانتري مازيار(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كيفيت مخزني ومطالعه ژئوشيميايي سازندهاي سروك و كژدمي در يكي از ميادين نفتي ناحيه دشت آبادان
كياني آراد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي سيلاب‌زني مخازن نفت با آب كم شور در حضور ذرات غبار
هادوي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هيدرات و جذب بر بازده جداسازي co2 از مخلوط متان/ دي اكسيد كربن
ابراهيم عطاكوهي سينا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شايستگي هاي ايمني لازم براي پيمانكاران يك پالايشگاه گازي در مرحله احداث
يزدان پناه علي(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد بيوديزل از گياهان مقاوم به شرايط نامساعد محيطي با استفاده از فرآيندهاي ميكروامولسيون و ترانس استريفيكاسيون نانوكاتاليستي
شنوائي زارع تكتم(تاریخ دفاع: 1399/12/12) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير يون هاي Na+,Mg2+,Ca2+,K+ بر سينتيك رشد هيدرات دي اكسيد كربن در شيرين سازي آب
بسارند محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي به منظور كاهش ميزان كف با استفاده از سورفكتانت هاي تركيبي و الكل ها
رحمان زاده مهسا(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از طيف‌سنجي FTIR به عنوان يك روش جايگزين بايوماركرها جهت مطالعه و بررسي ژئوشيميايي نفت برخي از مخازن ايران
شاهمرادي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كيفيت مخزني سازند فهليان با استفاده از داده‌هاي زمين‌شناسي و پتروفيزيكي در يكي از ميادين هيدروكربني ايران
عطيوي زاده ناديا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثر برهمكنش‌هاي سيال ـ سيال بر توليد نفت در زمان تزريق آب‌هاي كم‌شور و هوشمند در مقياس ميكرو
پاسنگ ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و مدلسازي سيستم نفتي در حوضه رسوبي با استفاده از داده‌هاي ژئوشيمي، زمين شناسي و لرزه‌اي
خاكي احسان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر برسينتيك استخراج اسانس دارويي از گياهان خاص و تعيين مدل سينتيكي استخراج
آزادبخش مائده ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شرايط بهينه فرايندگوگردزدايي تركيبات تيوفني ازسوخت هاي ديزلي با استفاده از كربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات فلزي
ابوالحسني سعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ژئو مكانيك مخزن آسماري با تلفيق داده و اطلاعات پتروفيزيك و ژئومكانيك در يكي از ميادين هيدروكربني ايران
زارعي دلير(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش SME در ارزيابي ريسك خطوط لوله انتقال گاز پرفشار
شريفي سودكلائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آسيب پذيري مخازن سوخت سقف ثابت مورد استفاده در واحدهاي فرآيندي و كفايت طرح هاي ايمني آنها
طاهرخاني علي(تاریخ دفاع: 1400/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي رياضي واكنش هاي جامد جامد بر اساس مدل نقطه ي برخورد
راغبي نگار(تاریخ دفاع: 1400/02/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و شبيه سازي فرايند گوگردزدايي اكسايشي (ODS)
فلاح ورنامي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ابعاد بلوك مدل هاي شبيه سازي بر رفتار رسوبات آسفالتين در اثر تزريق گاز امتزاجي در فرايندازدياد برداشت نفت
قباخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش ميزان تجمع آب در خط لوله انتقال نفت و گاز با استفاده از رانش كف حاصل از تركيبات سورفكتانت و بررسي سينتيك تخليه آب در شرايط مختلف عملياتي
ذاكري مفرد عيسي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين كيفيت مخزني و پتانسيل زايش هيدروكربور بر اساس اطلاعات پتروفيزيكي در يكي از ميادين جنوب غربي ايران
قاسمي راه پو اسماعيل ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين كيفيت مخزني و پتانسيل زايش هيدروكربور بر اساس اطلاعات پتروفيزيكي در يكي از ميادين جنوب غربي ايران
قاسمي راه پو اسماعيل ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سيستم نفتي و تعيين منشاء چشمه هاي نفتي در ناحيه ده نفت ، بندرعباس
فرخوند رامه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سيستم نفتي و تعيين منشاء چشمه هاي نفتي در ناحيه ده نفت ، بندرعباس
فرخوند رامه ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ارزيابي نانوكاتاليست جديد به منظور افزايش بازدهي فرآيند ريفورمينگ متان همراه با چرخه جذب شيميايي دي اكسيد كربن
زارعي محمد ، مقطع : دكتري
ساخت و ارزيابي نانوكاتاليست جديد به منظور افزايش بازدهي فرآيند ريفورمينگ متان همراه با چرخه جذب شيميايي دي اكسيد كربن
زارعي محمد ، مقطع : دكتري
توليد اسانس حاوي كوركومين از ريشه گياه زردچوبه با استفاده از سيستم تقطير آبي و پيش بيني سينتيك فرآيند با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي
سليمي باباميري پانيذ ، مقطع : كارشناسي ارشد
Extraction of Essential Oils from Trachyspermum ammi Seeds via Hydro-distillation Method
(0)
9611137001, ^مریم خواجه نوری, ^بهمن زارع نژاد*
Evaluation of effective parameters on menthol extraction from Semnan native peppermint plant using Hydro-distillation method
(0)
9611137001, ^مریم خواجه نوری*, ^بهمن زارع نژاد
رنگبری فتوکاتالیستی رنگزای آلی محلول در آب با استفاده از فتوکاتالیست WO3/Co
دانشگاه سمنان(2016-01-17)
حذف رنگ از محلولهای آبی با استفاده از فوتوکاتالیست تنگستن-نقره
دانشگاه سمنان(2016-01-12)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی صنایع گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
bzarenezhad@semnan.ac.ir
09122866194

فرم تماس